Algemene voorwaarden KoopHetInNederland

Toepasselijkheid

Dutch Business Invest B.V. h.o.d.n. KoopHetinNederland (hierna: “KHIN”) biedt een online platform aan op https://koophetinnderland.nl (hierna: “de Website”) ter bevordering van de Nederlandse verkoop en productie.
Onder “de Opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedereen die diensten van KHIN afneemt dan wel een andere overeenkomst met KHIN sluit in het kader van de Website.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die KHIN via de Website aanbiedt alsmede op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de Website.
In geval van strijdigheid tussen de door KHIN gesloten overeenkomsten en deze voorwaarden prevaleren de afspraken in de desbetreffende overeenkomst.
Afwijkingen van onderstaande voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van KHIN aan de Opdrachtgever.
KHIN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn veertien dagen na de datum van bekendmaking door KHIN. Voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
Indien enige bepaling in deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet bindend geacht zal worden, zal die bepaling zodanig gelezen worden dat de strijdigheid of nietigheid daarvan wordt opgeheven. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

Offertes

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door KHIN aan de Opdrachtgever gedane offertes geheel vrijblijvend.
KHIN behoudt zich het recht voor een gedaan aanbod te herroepen tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Indien zij gebruik maakt van deze bevoegdheid, komt er geen overeenkomst tot stand.

Totstandkoming overeenkomsten

Een overeenkomst met KHIN komt slechts tot stand, indien KHIN de overeenkomst heeft bevestigd aan de Opdrachtgever. Protest tegen de inhoud van deze bevestiging dient uiterlijk drie dagen na ontvangst per aangetekend schrijven of per e-mail te geschieden, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging.
Voor wat betreft de inhoud van de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend bepalend hetgeen met betrekking tot de overeenkomst in de offerte, de opdrachtbevestiging en in de onderhavige voorwaarden is vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten op alle diensten die KHIN in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij KHIN of bij de derde van wie KHIN het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze diensten aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
De Intellectuele Eigendomsrechten op al het materiaal dat Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan KHIN ter beschikking stelt, blijven berusten bij de Opdrachtgever of bij de derde van wie de Opdrachtgever het recht heeft verkregen het materiaal aan KHIN ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever verleent KHIN het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.
De Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aan KHIN ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan KHIN ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever vrijwaart KHIN volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart KHIN eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
De Opdrachtgever mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

KHIN is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever, of een derde mocht lijden ten gevolge van door KHIN ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte diensten.
In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat KHIN ondanks het bepaalde in lid 1 voor de aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot de hoogte van de door de Opdrachtgever aan KHIN voor de dienstverlening te betalen vergoeding. Als sprake is van een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen bedongen voor het lopende jaar.
De aansprakelijkheid van KHIN is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
De Opdrachtgever vrijwaart KHIN voor eventuele aanspraken van derden in verband van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KHIN toerekenbaar is. Indien KHIN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden KHIN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KHIN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KHIN en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met KHIN gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op tussen KHIN en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten of die uit deze overeenkomsten voortkomen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting van ieder andere rechterlijke instantie worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam en voor wat betreft vorderingen in kort geding de Voorzieningenrechter van die rechtbank.

Wordt sponsor van KoophetInNederland
Wilt u van KoopHetInNederland Hoofdsponsor (1 bedrijf ) of Sponsor (maximaal 5 bedrijven) worden?

Stuur dan voor meer informatie een mail naar adverteren@koophetinnederland.nl en wij nemen contact met u op.

  • adverteren@koophetinnederland.nl
Wilt u op KoopHetInNederland.nl adverteren?

Stuur dan voor meer informatie een mail naar adverteren@koophetinnederland.nl en wij nemen contact met u op.

  • adverteren@koophetinnederland.nl
1 op de 3 krijgt kanker
In Nederland krijgen jaarlijks ruim 117.000 mensen kanker. De kans is groot dat ook jij iemand kent.

Nieuwe en betere behandelingen zorgen ervoor dat kankerpatiënten meer tijd krijgen. ​Er zijn meer dan 100 verschillende soorten kanker. Elke soort kanker is een andere ziekte met een eigen behandeling. Hoe ontstaat kanker? Wat zijn de overlevingskansen?

Dankzij donaties kan KWF ruim 500 onderzoeken naar kanker financieren. Een gemiddeld onderzoek kost al gauw € 500.000 en duurt zeker 4 jaar.

Kijk op KWF.nl en steun het KWF.

Voor ieder nieuw lid doneert Koop Het In Nederland € 2,50,- aan het KWF.

Bent u journalist of een andere vertegenwoordiger van de media en heeft u een vraag? Neem dan contact op met onze woordvoerder, Jurriaan Brusse. We verlenen graag onze medewerking.
  • +31 (0)6 54 350 164
  • info@koophetinnederland.nl